மாறும் சமுதாயம்-மாற்றும் சமுதாயம்


அன்று..
மண்ணையையும் பொண்ணாய் மாற்றின அச்சமுதாயம்
பாலையையும் சோலையாய் மாற்றின அச்சமுதாயம்
கோழையையும் வீரனாய் மாற்றின அச்சமுதாயம்
தீப்பொறியையும் எரிமலையாய் மாற்றின அச்சமுதாயம்…..

இன்று..

வாக்குவாதத்தை யுத்தமாய் மாற்றும் இச்சமுதாயம்
இமயமலையையும் தரைமட்டமாக்கும் இச்சமுதாயம்
அஞ்சினால் உன்னையும் என்னையும் நிர்மூலமாக்கும் இச்சமுதாயம்
நட்பையும் காதலாய் மாற்றும் இச்சமுதாயம்
தெளிந்த மனதையும் குழப்பும் இச்சமுதாயம் ….
ஆம்
மாறும் சமுதாயம் – மாற்றும் சமுதாயம்.. இது நன்மைக்கோ? தீமைக்கோ?
-மதன்

Unable to see the font? Pl click here to download the font

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s