கவிஞர்களே!


கவிஞர்களே!
பெண்களை மலரென அழைக்காதீர்கள் – வாடி விடுவார்கள்
நிலவென வர்ணிக்காதீர்கள் – தேய்ந்து விடுவார்கள்
குயில்கலென அழைக்காதீர்கள் – கூண்டுகளில் அடைபட்டிடுவார்கள்
தெய்வம் என வழிபடாதீர்கள் – சிலையாய் மாறிவிடுவார்கள்
பெண்ணை பெண்ணாய் பாருங்கள் – புதிய சரித்திரம் படைத்திடுவாள்.

-மதன்

One thought on “கவிஞர்களே!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s