பொங்கல் திருநாள்


இந்த பொங்கல் திருநாளில் இருந்து

கல்வி

ஆற்றல்

அறிவு

ஆயுள்

இளமை

துணிவு

புகழ்

பெருமை

பொன்

பொருள்

நிலம்

நன்மக்கள்

நல்லொழுக்கம்

நோயின்மை

முயற்சி

வெற்றி

என்னும் பதினாறு செல்வங்கள் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வோம்

4 thoughts on “பொங்கல் திருநாள்”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s